Ministarstvo gospodarstva raspisalo je Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava prema Programu regionalnih potpora za kapitalna ulaganja u proizvodne tehnologije.
Državne potpore po ovom programu namijenjene su proizvodnim gospodarskim sektorima za ulaganje u nove tehnologije.

Cilj programa je potaknuti poduzetnike na ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu u svrhu modernizacije i proširenja postojećih proizvodnih kapaciteta te osnivanje nove poslovne jedinice uz uvjet zadržavanja i/ili povećanja broja radnika.

Maksimalni intenzitet potpore za velike poduzetnike iznosi 25 posto, a za srednje i male 35 posto prihvatljivih troškova projekta. Maksimalni iznos potpore po poduzetniku ograničen je na 1,5 milijuna kuna bez obzira na visinu prihvatljivih troškova projekta.
U proračunu Ministarstva gospodarstva za spomenuti program predviđeno je 40 milijuna kuna.

Prihvatljivi prijavitelji su mali poduzetnici (koji su na dan 31.12.2015. imali minimalno 40 zaposlenih), srednji i veliki poduzetnici (sukladno kategorizaciji veličine poduzetnika prema Uredbi Komisije 651/2014); poduzetnici koji su registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje dvije godine prije dana predaje zahtjeva; poduzetnici koji nemaju neizvršenih obveza prema zaposlenicima, javnim davanjima kao ni obveza temeljem ranije dodijeljenih potpora, a u stanju su uz provedbu investicije zadržati ili povećati broj zaposlenih.

Prihvatljive aktivnosti u sklopu ovog programa su ulaganja u materijalnu imovinu (strojevi i oprema namijenjeni proizvodnji) te aktivnosti ulaganja u nematerijalnu imovinu do gornje granice od 25 posto ukupno prihvatljivih troškova projekta (patenti, licencije, industrijski softveri).

Indikatori uspješnosti programa mjerljivi su kroz rast broja zaposlenih, prihoda te vrijednosti izvoza. Za ocjenu prihvatljivosti projektnih prijedloga koristit će se metodologija rangiranja, temeljena na pokazateljima privlačnosti i rizičnosti projekta, poslovne sposobnosti prijavitelja za provedbu projekta te doprinosa projekta u rješavanju razvojnih problema na određenom području.

_____________________________________________________________

Još 18 dana prijave na E-Impuls (bespovratne potpore za mikro i male poduzetnike)

Krajnji rok za dostavu projektnih prijava na E-Impuls je 30.09.2016g.

Prijaviti se mogu mikro i mali poduzetnici koji djeluju u sektorima:

C Prerađivačka industrija, svi osim 12.0 Proizvodnja duhanskih proizvoda, 25.4 Proizvodnja oružja i streljiva, 30.4 Proizvodnja vojnih borbenih vozila

F Građevinarstvo, samo skupine: 43.2 Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi, 43.3 Završni građevinski radovi, 43.9 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti

J Informacije i komunikacije

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, samo skupine: 71.1 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje, 74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 74.1 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti i 74.2 Fotografske djelatnosti

Intenzitet potpore za mikro poduzetnike (do 10 zaposlenih) iznosi 85%, za male (do 50 zaposlenih) 65%.

Minimalan iznos potpore je 30.000,00kn, a maksimum 300.000,00kn.

Prihvatljivi troškovi:

1. Troškovi vezani za ulaganja u materijalnu imovinu povezani s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice što uključuje:

nabavu novih strojeva, postrojenja i opreme za proizvodnju, obradu i preradu koje dovode do unaprjeđenja proizvodnje stvaranjem nove vrijednosti, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon

nabavu dijelova postrojenja i opreme kojom se proširuju proizvodni kapaciteti i/ili zaokružuje proizvodna linija, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako su vezani uz projektne aktivnosti

nabavu mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata koji tvore smislenu i nedjeljivu tehnološku cjelinu, a koja je povezana s prihvatljivim projektnim aktivnostima

troškove uređenja i opremanja objekta/radionice ukoliko se radi o prihvatljivim aktivnostima odnosno ukoliko isti uključuju preuređenje građevine tj. objekta/radionice koja je povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice

troškove informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta

troškove ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, povezana sa svrhom projekta;

2. Troškovi vezani za ulaganja u nematerijalnu imovinu:

troškovi nabave patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva

troškovi vezani uz stručna osposobljavanja, strukovne izobrazbe, stjecanja novih znanja (know-how) ako su vezani uz projekt

troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)

3. Troškovi savjetodavnih usluga neophodnih za ulaganje:

usluge upravljanja projektom;

usluge provedbe javne nabave za potrebe projekta;

troškovi promidžbe i vidljivosti

Više o načinu podnošenja prijava na www.strukturnifondovi.hr


KOMENTARI:

Stari Komentari

  • Nema komentara
Komentiranje je moguće smo putem facebook komentara