DO POČETKA OŽUJKA
Kaštelanska Turistička zajednica objavila je javni poziv za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpora iz programa „Potpore za turističke manifestacije“ u 2018. Godini, koji je otvoren do 1. ožujka ove godine.

Turistička zajednica dodijelit će bespovratna novčana sredstva za manifestacije od lokalnog, regionalnog, nacionalnog i/ili međunarodnog značaja, kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a kojima je, između ostalog, cilj razvijanje turizma, kulturne i povijesne baštine, podizanje kvalitete turističke ponude, razvoj kongresnog, sportskog i ostalih selektivnih oblika turizma, razvoj različitih sadržaja koji produžuju i poboljšavaju turističku sezonu, povećanje turističkog i ugostiteljskog prometa, stvaranje prepoznatljivog imidža i slično.
Bespovratna sredstva predviđena su za kulturne, zabavne, sportske, eno-gastro i slične manifestacije, a prednost kod dodjele imat će manifestacije koje se održavaju u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja i isključivo u 2018. godini.

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju manifestacija i to sufinanciranje održavanja manifestacije, izrada promotivnih brošura i promocija manifestacije na internetu, nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju manifestacije, najam prostora za održavanje manifestacije, troškovi smještaja, te putni troškovi izvođača i vanjskih suradnika, temeljem ugovora te druge potrebe u svrhu održavanja manifestacije.
No, potpore se ne mogu koristiti za kupnju nekretnina te prijevoznih sredstava.  troškove redovnog poslovanja organizatora manifestacije,  izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije i sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidirane manifestacije.

Kandidirati se mogu trgovačka društva, obrti, kulturne i druge javne ustanove te udruge građana i to samo organizator manifestacije, koji u cijelosti organizira manifestaciju za koju se kandidira.
Za potpore se ne mogu kandidirati organizatori koji su dužnici plaćanja turističke članarine i/ili boravišne pristojbe, te organizatori, koji nisu uspjeli ishoditi potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga organizatora prema državi .
Turistička zajednica organizatoru manifestacije može odobriti do 50 posto  prihvatljivih troškova manifestacije, a potpore će se odobravati prema kvaliteti i originalnosti projekta, doprinosu projekta razvoju turističke ponude Kaštela,  karakteru manifestacije, vremenu i mjestu održavanja manifestacije, trajanju manifestacije, tradiciji održavanja, visini osiguranih vlastitih sredstava, sudjelovanju interesnih subjekata javnog i privatnog sektora u organizaciji i realizaciji manifestacije, promociji manifestacije, medijskoj pokrivenost manifestacije te ekonomski m i drugim učincima manifestacije.

Prilikom odobravanja sredstava vodit će se računa o vrsti, veličini i značenju manifestacije za lokalnu zajednicu, županiju i Hrvatsku, broju zainteresiranih subjekata koji bi se uključili u manifestaciju, broju turista koji bi prisustvovali manifestaciji, ukupni broj gledatelja manifestacije, snaga tradicije manifestacije i broj godina održavanja manifestacije, ukupnoj vrijednosti manifestacije, rokovima i dinamici održavanja manifestacije, mogućnosti održivog razvoja manifestacije, dosadašnjim ulaganjima te medijska popraćenost manifestacije, kao u lokalnim i nacionalnim, tako i u međunarodnim medijima.

Za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore organizator mora dostaviti:
1. obrazac zahtjeva „PM-2018“ koji je sastavni dio Javnog poziva (objavljenog na web stranici www.kastela-info.hr)
2. dokaz o pravnom statusu Organizatora manifestacije (preslika izvoda iz trgovačkog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra),
3. potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga Organizatora prema državi (ovaj dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave ovog javnog poziva),
4. potvrdu Upravnog odjela za financije Grada Kaštela da ne postoji dospjelo dugovanje prema Gradu Kaštelima po bilo kojoj osnovi,
5. program i troškovnik manifestacije

O zahtjevima pristiglim na Javni poziv raspravlja Povjerenstvo za provedbu programa potpore turističkim manifestacijama, a s korisnicima se sklapa Ugovor o namjenskom korištenju sredstava, kojim se reguliraju međusobna prava i obveze.
Organizatori manifestacije, kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom podnose u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za potpore manifestacijama – ne otvaraj“, a šalju se na adresu Turistička zajednica grada Kaštela, Lušiško brce 5, 21215 Kaštel Lukšić.

Poziv u cijelosti pogledajte OVDJE
Prijavnicu možete skinuti OVDJE


KOMENTARI: