hren
 

TROGODIŠNJI MANDAT NOVIH ČLANOVA
Nakon nekoliko mjeseci i jednog neuspjelog pokušaja, od kraja veljače Kaštela ponovo imaju Savjet mladih, savjetodavno tijelo lokalne samouprave, kojem je zadatak promicanje prava i interesa mladih u lokalnoj zajednici.

Izbor savjeta mladih u lokalnim samoupravama pa tako i Kaštelima, propisan je Zakonom o savjetima mladih, a u svrhu, kako u Zakonu stoji, sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih.

Savjet mladih Kaštela broji devet članova i isto toliko njihovih zamjenika, a izabrani su na mandat od tri godine.
Kandidature članova istakle su udruge i organizacije s područja grada, koje rade s mladima i za mlade, iako su kandidature mogle istaknuti i neformalne skupine mladih, studentski zborovi, učenička vijeća i slično. Pri tome su morali voditi računa da predloženi kandidati trebaju biti stari između 15 i 30 godina života, a prebivalište im mora biti na području Kaštela.

Izabrane kandidate tako je predložila informatička udruga Kaštela, udruge Šušur i Sveti Jeronim, organizacija mladih Koma te KUD-ovi Karol Woytila i Putalj.

A novi članovi i njihovi zamjenici su Nikolina Bevanda (Mia Božić – Brnić), Marina Konsa (Ivana Matković), Marina Radić (Anita Pajčić), Petra Božić – Bakušić (Marija Božić – Balušić), Jelena Čulić (Anamarija Krešić), Marija Jurić (Dragica Kapetanović), Martina Kurbaša (Sara Polić), Andrea Barać (Matea Bočina) i Josipa Jagnjić (Srećko Rakela).

Iz popisa novih članova vidljiv je i jedan raritet, jer u novom sazivu Savjeta mladih svi članovi su žene, a uglavnom su žene i njihovi zamjenici. Jedini muškarac među njima je Srećko Rakela, kandidat za zamjenika KUD-a Putalj.


KOMENTARI: