hren
 

PRIPREMITE DOKUMENTACIJU
Zaprimanje zahtjeva za upis djece u vrtiće DV Kaštela, za pedagošku godinu 2018/19, provodit će se od 7. do 11. svibnja, u vremenu od 8.30 do 18.30 sati u dječjem vrtiću Maslina u Kaštel Štafiliću.

Upis djece vršit će se za programe jaslica za djecu od navršene jedne godine života, 10-satni redovni program, 6-satni redovni jutarnji program te redovni 6-satni poslijepodnevni program.
Uz zahtjev za upis djeteta, koji se podnosi na  posebnom obrascu roditelji su dužni dostaviti i Upitnik za roditelje, preslik rodnog lista djeteta te dokaz o prebivalištu za oba roditelja, odnosno presliku osobnih  iskaznica oba roditelja.

Obrasci za upis mogu se dobiti na mjestu upisa, na web stranicama DV Kaštela

ili

Zahtjev

Upitnik

Roditelji ili staratelji zahtjevu trebaju priložiti i dodatnu dokumentaciju kojom dokazuju pravo na prednost pri upisu.

Za djecu zaposlenih roditelja i zaposlenih samohranih roditelja potrebno je dostaviti
- potvrdu o radnom statusu roditelja, odnosno Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis
- preslik rješenja o samostalnom obavljanju djelatnosti ( za privatne poslodavce) ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis
- potvrdu visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta (za studente) ne  starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis
- preslik Ugovora o radu (za pomorce), dokaz o statusu poljoprivrednika  i sl.
- rješenje HZZO-a o priznavanju prava na rodiljni ili roditeljski dopust

Za djecu samohranih zaposlenih roditelja dodatno treba dostaviti dokaz o razvodu braka ili pokrenutoj brakorazvodnoj parnici, smrtni list za preminulog roditelja te rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta u slučaju kada je drugi  roditelj lišen poslovne sposobnosti, kada mu je oduzeto pravo na roditeljsku skrb i kada je na dugotrajnom izdržavanju kazne zatvora.

Pri upisu djece s teškoćama u razvoju potrebno je dostaviti nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.
Pri upisu djece koja su u godini prije polaska u školu za priznavanje prednosti pri upisu potrebno je dostaviti preslik rodnog lista djeteta, za djecu u udomiteljskim obiteljima sudsku odluku i rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj, za djecu roditelja HRVI rješenje mjerodavne službe o priznatom statusu invalida  Domovinskog rata, za djecu u obiteji s troje ili više maloljetne djece preslike rodnih listova ostale djece te za djecu za koju se prima dječji doplatak potrebno je dostaviti preslik rješenja o priznavanju prava na dječji doplatak.

Rezultati upisa djece bit će poznati 25. svibnja kada će biti objavljeni na objektima DV Kaštela i web stranicama, a roditelji i staratelji, koji ne budu zadvoljni rezultatima upisa  imaju pravo žalbe, nakon čega će Upravno vijeće žalbe razmotriti.

Potpuni tekst oglasa o provođenju postupka upisa djece u DV Kaštela, možete vidjeti OVDJE.


KOMENTARI: