hren
 

Na temelju mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje "Program javnog rada- uključivanje nezaposlenih osoba u programe aktivacije na poslovima društveno korisnog rada", Grad Kaštela objavio je Javni poziv za prijavu kandidata za zapošljavanje nezaposlenih osoba u okviru Programa javnih radova na području Grada Kaštela u 2019. godini - poslovi očuvanja i zaštite kulturne baštine i poslovi zaštite okoliša Grada Kaštela.

S ciljem zapošljavanja teže zapošljivih nezaposlenih osoba s područja Grada Kaštela, a u sklopu provedbe mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje “Zapošljavanje u programima javnih radova“, Grad Kaštela će primiti u radni odnos na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci 25 osoba na poslovima očuvanja i zaštite kulturne baštine i poslovi zaštite okoliša Grada Kaštela.

Poslovi obuhvaćeni Programom su:
1.Obnova i održavanje navedenih lokaliteta kao i priprema za održavanja kulturnih manifestacija za vrijeme Kaštelanskog kulturnog ljeta,
2.Poslovi održavanja javnih površina, parkova, dječjih igrališta, šetnica kao i prostor urbanističkih zaštićenih gradskih jezgri s ciljem da se izvrši:
- revitalizacija postojećih javnih gradskih površina, parkova, dječjih igrališta te zašzićenih krajobraznih cjelina.
- zaštita i očuvanje prirode na način da se postave upozorenja- zabrana odlaganja otpada, obnova i revitalizacija gradskih šetnica te planinarskih staza i vidikovaca.

Na osobe zaposlene prema Programu javnih radova primjenjuju se prava iz Ugovora sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje te prava iz radnog odnosa sukladno odgovarajućim propisima.

Pisane prijave podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog poziva (5. travanj) kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava u Kaštelima, na adresu:
Grad Kaštela,
Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac,
s naznakom: "Javni poziv- Program javnih radova",
poštom ili neposredno u pisarnicu Grada Kaštela.

Prijavi je potrebno priložiti slijedeće priloge:
- Životopis ( obavezan kontakt broj tel. ili mob.)
- Presliku osobne iskaznice
- Preslik potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko
osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda
Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij