hren
 

PROJEKT ZA KAŠTELA, SOLIN I SPLIT
Problem nedostatka prostora i uređenog područja za zakonito odlaganje građevinskog otpada, na ovom je području prisutan dugi niz godina, no ako je suditi prema planovima i najavama, koje ovih dana stižu iz tvrtke CEMEX i Grada Kaštela, od slijedeće godine na području Kaštela, Solina i Splita tog problema više ne bi trebalo biti.

Nedavno je netko primijetio kako stanovnici okolnih gradova, u prolazu,  odlažu svoj građevinski otpad  cijelom dužinom brze ceste kroz Kaštela te da to stvara lošu sliku o gradu. No za takvu sliku nisu nam potrebni susjedi jer i mi sami odlagališta otpada, posebno građevinskog, stvaramo gdje stignemo, uz prometnice, na ugibališta, uz parkove, po Kozjaku...
Iako su glavni krivci za to sami građani, veliki dio krivice snose lokalne i regionalne uprave jer uglavnom  nisu osigurana adekvatna područja za zbrinjavanje građevinskog otpada, odnosno šuta. Kako na širem splitskom području ne postoji takvo odlagalište,ne postoji ni zakonit način odlaganja takvog otpada.  Tek dio se može deponirati na Karepovcu, neke od građevinskih tvrtki odlažu šut na Kukuzovcu,  mali dio takvog otpada preuzima jedna manja privatna tvrtka u Dugopolju, a poznato je i nelegalno odlagalište na cesti Plano – Labin.

No, kako smo rekli u samom uvodu, takvoj situaciji slijedeće godine, ako sve bude teklo prema planu, trebao bi doći kraj. Šire splitsko područje imat će u Kaštelima reciklažno dvorište za građevinski otpad, čime bi višestruku korist imali i okolni gradovi, sami građani te tvrtka CEMEX koja radi na tom projektu. Reciklažno dvorište trebalo bi se u skoroj budućnosti izgraditi u zapadnom dijelu CEMEX-ovog tupinoloma  tvornice Sveti Juraj  u Kaštelima.
Inače, sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom, deponiranje šuta je zabranjeno, a isti  se mora razvrstati i reciklirati, što se mora odraditi u reciklažnom dvorištu za građevinski otpad i svaka jedinica lokalne uprave  u svojim prostornim mora odrediti najmanje jednu odgovarajuću zonu u kojoj se može izgraditi reciklažno dvorište za građevni otpad te obavljati djelatnosti sakupljanja, oporabe i zbrinjavanja građevnog otpada sukladno Zakonu.

-  Prema zakonskim propisima, građevinski šut se mora „razmrviti“, odvojiti  s jedne strane beton, a s druge strane svi ostali materijali, poput željeza, drva ili stakla kako bi se svaki taj materijal mogao  dalje reciklirati. U ovom trenutku u na području gradova Splita, Solina i Kaštela ne postoji niti jedno legalno odlagalište građevinskog otpada,  kao ni reciklažno dvorište za isti.
Gradovi Kaštela, Split i Solin, koji su nas kontaktirali,  u svoj plan gospodarenja otpadom uključili su ovu lokaciju kao buduće reciklažno dvorište na koje će se taj grad „naslanjati“. Navedena lokacija ulazi u prijedlog izmjena GUP-a grada Kaštela i usvajanjem tih izmjena, odnosno loakcije reciklažnog dvorišta, stvaraju se uvjeti da se pokrene proces za dobivanje dozvole za gradnju navedenog reciklažnog dvorišta.
Što se tiče same tvrtke CEMEX, reciklirani otpadni beton  moći će se u jednom dijelu koristiti za tehničku sanaciju kave, a drugi dio može se koristiti u procesu proizvodnje cementa, u omjeru koji je prihvatljiv za tehnološki proces – kratko nas je informirao Branko Mozara, direktor komunikacija u CEMEX-u.

-  Površina  od 10 tisuća kvadrata predviđena za reciklažno dvorište mora udovoljavati osnovnim tehničko-tehnološkim uvjetima:, mora biti ograđena,smještaj otvorenih spremnika predvidjeti na natkrivenom prostoru, otpad skladišten odvojeno, podne površine moraju biti nepropusne i otporne na djelovanje uskladištenog otpada. Dvorište mora sadržavati opremu koja sprječava rasipanje, širenje prašine i buke, mirisa  te mora biti  opremljeno uređajima, opremom i sredstvima za dojavu, gašenje i sprečavanje širenja požara te drugom sigurnosnom opremom sukladno posebnim propisima. Za rad  reciklažnog dvorišta potrebno je osigurati vagu, bager,  pokretnu čeljusnu drobilicu za beton s povratnom trakom, kamione te kontejnere za prihvat feroznih materijala. Investicija za opremu iznosi oko 700 tisuća eura plus dodatno uređenje – informirali su nas u CEMEX-u.

U ovom trenutku nije poznato koliko će građevinskog otpada „proizvoditi“ gradovi, a u ovoj fazi planiranja još nisu utvrđeni načini organizacije posla, cijene prihvaćanja takvog otpada i slični detalji. Tako će, kada se usvoje izmjene kaštelanskog GUP-a, uslijediti ishođenje potrebnih dozvola, što će s obzirom na zakonske procedure dodatno trajati nekoliko mjeseci, nadležni u CEMEX-u sagledati cijelu situaciju, troškove, korisnike i druge okolnosti te donijeti konkretan poslovni plan za slijedeću fazu realizacije ovog projekta.
Gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović  potvrdio nam je da se lokacija reciklažnog dvorišta u CEMEX-ovom tupinolomu nalazi u županijskom prostornom planu te da je uvrštena i u izmjene kaštelanskog GUP-a o kojem će se uskoro izjasniti kaštelanski gradski vijećnici.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij